G. Rozanski (Bates White), J. Keyte (Skadden), A. Meyendorff (Bates White)