John DAVIES (Compass Lexecon), Reiko AOKI (Japan Fair Trade Commission)