Nicolas Charbit (Concurrences), Dina Kallay (Ericsson), Nela Lopez Galdos (Meta)