Tilman Kuhn (White & Case), Massimo Scaravonati (Oracle)