Tilman Kuhn (White & Case), Martino Sforza (White & Case), Anteo Picello (DB Cargo)