Anne Tercinet (EM Lyon Business School) - Xianlin Wang (Shanghai Jiao Tong University)